Witamy - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

w Opolu
Przejdź do treści
Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat ( w szczególnych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci 2,5 letnie ). Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszej wyjątkowej placówki. Dzieci mają do dyspozycji przestronne, bogato wyposażone sale dydaktyczne oraz profesjonalnie urządzony ogródek i plac zabaw.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu
                                                      mgr Lucyna Dudek.
Przedszkole pracuje w godzinach 6:30 - 17:00. Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego odbywa się w godzinach 7:00 - 12:00.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

Szanowni Rodzice ! W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole otrzymało  certyfikat jakości Ogólnopolskiego Programu Wychowania Przedszkolnego  "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE". Celem naszych działań w ramach  realizowanego programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego  dziecka , rozwijanie zainteresowań, uczenie bycia twórczym, a zatem  wszystkiego tego co prowadzi Wasze pociechy do osiągnięcia sukcesu w  dorosłym życiu i radzeniu sobie z napotkanymi trudnościami. Zachęcamy do  obchodzenia wspólnie z nami Ogólnopolskiego Święta Optymizmu, które  przypada na 10 maja.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzinZa życiemw zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

Informacje o programie
  • Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
  • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
  • Informacji na temat programu udziela:
           
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
 
ul. Niedziałkowskiego 9
Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji  przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w  wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin  znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Projekt zakłada  realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –  pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z  zakresu logopedii.  Zadania będą realizowane przez specjalistów  zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego. Specjaliści obejmą wsparciem minimum 1 580 dzieci, z 79 przedszkoli.
WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole jest przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na potrzeby wychowanków i oczekiwania ich rodziców. Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, twórczy w działaniu,sprawny fizycznie, wrażliwy na piękno sztuki i przyrody, aktywnie uczestniczący w jej ochronie, jest świadomy swojego pochodzenia oraz dumny z tego, że jest Polakiem. Nasz wychowanek jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na odnoszenie sukcesów po rozpoczęciu edukacji szkolnej.
MISJA PRZEDSZKOLA
Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem radosnego, twórczego i bezpiecznego rozwoju dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli samodzielnie działać, aby rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, aby mieli możliwość obcowania ze sztuką, muzyką i literaturą. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli dobrze przygotowani do wejścia na kolejny  stopień edukacji, aby odnosili same sukcesy i skutecznie rzdzili sobie z problemami. Chcemy, aby rodzice naszych wychowanków byli zadowoleni z naszej pracy, aby widzieli w nas partnerów i chętnie z nami współpracowali. Chcemy, aby wszyscy pracownicy znajdowali w pracy z małymi dziećmi zadowolenie i  satysfakcję, aby stale realizowali swoje niepowtarzalne pomysły i życiowe marzenia.
ROZWÓJ PRZEDSZKOLA
1.Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w przedszkolu.
2.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
3.Diagnozowanie umiejętności dzieci.
4.Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.
5.Wspieranie uzdolnień dzieci.

Chodząc do naszego przedszkola dziecko będzie:
  • bezpiecznie, wesoło i twórczo bawiło się z rówieśnikami  
  • rozwijało swoje potencjalne możliwości, uzdolnienia i zainteresowania  
  • uczyło się samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za własne działania
 

Zapoznamy dzieci z kulturą i sztuką regionu, z zabytkami naszego miasta i jego historią oraz krajami Unii Europejskiej. Nauczymy w jaki sposób dbać o własne zdrowie i jak zapobiegać degradacji środowiska przyrodniczego. Dzięki nam dziecko posiądzie umiejętności i wiedzę gwarantującą  mu dobry start szkolny. Będziemy uczyć jak żyć z przyrodą w zgodzie, rozwijać postawy proekologiczne. Będziemy kształtować prawidłowe postawy społeczno moralne poprzez bajkoterapię.Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści