RODO - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

w Opolu
Przejdź do treści
RODO - obowiązek informacyjny
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 42 z siedzibą w 45-364 Opole, ul. Juliusza Słowackiego 4, tel.: 77 4545075, e-mail: przedszkole@pp42.opole.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 4461103 lub adresem email: iod@cuw.opole.pl  
 3. Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu.
 5. Pani/Pana (rodzica/opiekuna  prawnego oraz dziecka) dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola.Monitoring wizyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 42 z siedzibą w 45-364 w Opolu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 tel.: 77 454 50 75, e-mail: przedszkole@pp42.opole.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl
 2. Monitoring  budynku oraz terenu przyległego do budynku stosowany jest celu ochrony  mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odtworzonego zapisu z kamer podstawie art.6 ust.1 d RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Osobie  zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści