Witamy - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Sun
Opole
Polska
Przejdź do treści
Nasze przedszkole - wizja, misja, rozwój
Wizja przedszkola
Nasze przedszkole jest przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na potrzeby wychowanków i oczekiwania ich rodziców. Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, twórczy w działaniu,sprawny fizycznie, wrażliwy na piękno sztuki i przyrody, aktywnie uczestniczący w jej ochronie, jest świadomy swojego pochodzenia oraz dumny z tego, że jest Polakiem. Nasz wychowanek jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na odnoszenie sukcesów po rozpoczęciu edukacji szkolnej.

Misja przedszkola
Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem radosnego, twórczego i bezpiecznego rozwoju dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie umieli samodzielnie działać, aby rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, aby mieli możliwość obcowania ze sztuką, muzyką i literaturą. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli dobrze przygotowani do wejścia na kolejny  stopień edukacji, aby odnosili same sukcesy i skutecznie rzdzili sobie z problemami. Chcemy, aby rodzice naszych wychowanków byli zadowoleni z naszej pracy, aby widzieli w nas partnerów i chętnie z nami współpracowali. Chcemy, aby wszyscy pracownicy znajdowali w pracy z małymi dziećmi zadowolenie i  satysfakcję, aby stale realizowali swoje niepowtarzalne pomysły i życiowe marzenia.

Rozwój przedszkola
  • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w przedszkolu.
  • Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
  • Diagnozowanie umiejętności dzieci.
  • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.
  • Wspieranie uzdolnień dzieci.

Chodząc do naszego przedszkola dziecko będzie:
bezpiecznie, wesoło i twórczo bawiło się z rówieśnikami
   rozwijało swoje potencjalne możliwości, uzdolnienia i zainteresowania  
   uczyło się samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za własne działania

Zapoznamy dzieci z kulturą i sztuką regionu, z zabytkami naszego miasta i jego historią oraz krajami Unii Europejskiej. Nauczymy w jaki sposób dbać o własne zdrowie i jak zapobiegać degradacji środowiska przyrodniczego. Dzięki nam dziecko posiądzie umiejętności i wiedzę gwarantującą  mu dobry start szkolny. Będziemy uczyć jak żyć z przyrodą w zgodzie, rozwijać postawy proekologiczne. Będziemy kształtować prawidłowe postawy społeczno moralne poprzez bajkoterapię.
Programy i projekty
Optymistyczne przedszkole
Nasze przedszkole jest przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na potrzeby wychowanków i oczekiwania ich rodziców. Absolwent naszego przedszkola jest samodzielny, twórczy w działaniu,sprawny fizycznie, wrażliwy na piękno sztuki i przyrody, aktywnie uczestniczący w jej ochronie, jest świadomy swojego pochodzenia oraz dumny z tego, że jest Polakiem. Nasz wychowanek jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na odnoszenie sukcesów po rozpoczęciu edukacji szkolnej.

Za życiem
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.
Informacje o programie:Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Informacji na temat programu udziela:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 9

Przedszkole dla wszystkich przyjazne
Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji  przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w  wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin  znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Projekt zakłada  realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –  pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z  zakresu logopedii.  Zadania będą realizowane przez specjalistów  zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego. Specjaliści obejmą wsparciem minimum 1 580 dzieci, z 79 przedszkoli.
Opole w rytmie życzliwości
Opole w rytmie życzliwości - zobacz film.
Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści