Czasowe ograniczenie - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Sun
Opole
Polska
Przejdź do treści
Informacja
2021-04.08 /aktualizacja/

UWAGA RODZICE
         
INFORMUJEMY, ŻE OD 29.03.2021 r. DO 16.04.2021 r. WPROWADZONE ZOSTAŁO  CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA CO SKUTKUJE NIEMOŻNOŚCIĄ  OBJĘCIA OPIEKĄ NASZYCH WYCHOWANKÓW (PRZYSŁUGUJE OPIEKA NA DZIECKO) Z  WYŁĄCZENIEM:     
    
  I. rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym      
  II. rodziców którzy:
 1. pracują w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego    
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny    
 5. wykonują działania ratownicze    
 6. są zatrudnieni w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w  rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)    
 7. są zatrudnieni w ogrzewalni, noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej    
 8. są zatrudnieni w placówce zapewniającej całodobową opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,  o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej    
 9. jest zatrudniony w placówce opiekuńczo wychowawczej,  regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych    
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 3    
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w  art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe i realizują  zadania na terenie tych jednostek

RODZICE TYCH DZIECI MUSZĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK  (ZAŁĄCZNIK) DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA O ZORGANIZOWANIE DLA NICH ZAJĘĆ.
Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści