RODO - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Sun
Opole
Polska
Przejdź do treści
RODO - obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję:
 
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 42 z siedzibą w Opolu przy ul.Juliusza Słowackiego 4 45-364 Opole, tel.: 77 454 50 75, e-mail: przedszkole@pp42.opole.pl, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Lucynę Dudek.
 
Inspektor ochrony danych:
 
Powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pani Adriana Winiarska z którą można się kontaktować pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole; email: iod@cuw.opole.pl
 
Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:
 ·         przetwarzania Pani/Pana danych przez przedszkole
 ·         korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych
   Cel przetwarzania i podstawa prawna:
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6. Ust. 1 lit. a RODO)
 
Odbiorcy danych:
 
Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu; podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane, których Administratorem jest Przedszkole
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola a po tym czasie przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:
 Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 
 .         prawo dostępu do treści danych osobowych swoich oraz swojego dziecka (art. 15 RODO),
 ·         prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
 ·         prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO)),
 ·         prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 ·         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),
 ·         prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 ·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencja niepodania danych osobowych:
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola, niemożnością podpisania niezbędnych umów.
W przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna.
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.


Monitoring wizyjny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 42 z siedzibą w 45-364 w Opolu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 tel.: 77 454 50 75, e-mail: przedszkole@pp42.opole.pl
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl
  2. Monitoring  budynku oraz terenu przyległego do budynku stosowany jest celu ochrony  mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odtworzonego zapisu z kamer podstawie art.6 ust.1 d RODO.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. Osobie  zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu
tel. 77 454 50 75
e-mail:
przedszkole@pp42.opole.pl

Wróć do spisu treści