Za życiem - Przedszkole Publiczne nr 42 w Opolu

Przejdź do treści
Projekty
 
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.
 
 Informacje o programie
 
Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
 
 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:
        
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
 
ul. Niedziałkowskiego 9
 
 • telefonicznie: 77 454 92 16, 77 454 92 17
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
   
Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:
 
 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” ( wzór w załączniku)
 • Zaświadczenie lekarskie( wzór w załączniku)
 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” (wzór w załączniku)

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:
 

 Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

1.  poradnictwo polegające na:
 
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;

2.  wsparcie polegające na:
 
wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności, organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 
3.  koordynacja  polegająca na:
 
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
       psychologów,
       pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
       fizjoterapeutów,
       logopedów i neurologopedów,
       terapeutów Integracji Sensorycznej.

Do pobrania:
Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści